CO NỐI CÓ NẮP Ø32 / Ø20 / Ø25

 • CO NỐI CÓ NẮP FPA0332C
 • MSP : FPA0332C
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 •  Co có nắp phi 32

 • CO NỐI CÓ NẮP FPA0325C
 • MSP : FPA0325C
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co có nắp phi 25

 • CO NỐI CÓ NẮP FPA0320C
 • MSP : FPA0320C
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co có nắp phi 20