MCB-SCHNEIDER-A9F94306 / A9F94310 / A9F94316 / A9F94320 / A9F94325 / A9F94332 / A9F94340 / A9F94350 / A9F94363

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94306

( Acti 9 iC60L )

 Mô tả sản phẩm

(Acti 9 iC60L)

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94310

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94316

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94320

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94325

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94332

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94340

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

 

mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94350

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

 

 mcb ik60n 3p95

MCB-SCHNEIDER-A9F94363

Acti 9 iC60L

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 iC60L

 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi).