MCB-SCHNEIDER-DOM11337 / DOM11338 / DOM11347 / DOM11348 / DOM11349 / DOM11350 / DOM11351 / DOM11352

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11337

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

 

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11338

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

 

 

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11347

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

 

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11348

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

 

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11349

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

 

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11350

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

 

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11351

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV

a145

MCB-SCHNEIDER-DOM11342

(Domae MCB)

 Mô tả sản phẩm

Domae MCB

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P

Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….

Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung : 6kV