RCBO-SCHNEIDER-A9D31606 / A9D31610 / A9D31616 / A9D31620 / A9D31625 / A9D31632 / A9D31640

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31606

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

 

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31610

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31616

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31620

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31625

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31632

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

Acti 9 RCCB_RCBO-1500x900

RCBO-SCHNEIDER-A9D31640

(Acti 9 RCBO iDPN)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCBO iDPN

 

Cầu dao chống dòng rò . (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009