RCCB-SCHNEIDER-A9R11291 / A9R12240 / A9R12263 / A9R12291 / A9R12440

 

APTOMAT-RCCB-ACTI9-ilDK-2P-SCHNEIDER-300x221

 

RCCB-SCHNEIDER-A9R11291

Acti 9 RCCB
Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCCB

 Cầu dao chống dòng rò. (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

 

APTOMAT-RCCB-ACTI9-ilDK-2P-SCHNEIDER-300x221

 

 RCCB-SCHNEIDER-A9R12240

Acti 9 RCCB

Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCCB

 Cầu dao chống dòng rò. (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

 

APTOMAT-RCCB-ACTI9-ilDK-2P-SCHNEIDER-300x221

 

 RCCB-SCHNEIDER-A9R12263

Acti 9 RCCB

Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCCB

 Cầu dao chống dòng rò. (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

 

APTOMAT-RCCB-ACTI9-ilDK-2P-SCHNEIDER-300x221

 

RCCB-SCHNEIDER-A9R12291

Acti 9 RCCB

Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCCB

 Cầu dao chống dòng rò. (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

 

 

APTOMAT-RCCB-ACTI9-ilDK-2P-SCHNEIDER-300x221

 

 RCCB-SCHNEIDER-A9R12440

Acti 9 RCCB

Mô tả sản phẩm

Acti 9 RCCB

 Cầu dao chống dòng rò. (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009