RCCB-SCHNEIDER-DOM16790 / DOM16791 / DOM16792 / DOM16793 / DOM16795 / DOM16798

rccb domae 2p11

RCCB-SCHNEIDER-DOM16790

Domae RCCB

 Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

 Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

 rccb domae 2p11

RCCB-SCHNEIDER-DOM16791

Domae RCCB

 Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

 Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

 rccb domae 2p11

RCCB-SCHNEIDER-DOM16792

Domae RCCB

 Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

 Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

 rccb domae 2p11

RCCB-SCHNEIDER-DOM16793

Domae RCCB

 Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

 Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

rccb domae 2p11

RCCB-SCHNEIDER-DOM16795

Domae RCCB

 Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

 Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

rccb domae 2p11

RCCB-SCHNEIDER-DOM16798

Domae RCCB

 Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

 Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick.